برگزاری کمیته مرگ میر

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ کمیته مرگ میر مرکز با حضور اعضاءتشکیل و پرونده های ارسالی به این کمیته مورد سنجش و پایش قرار گرفت

بازدید نظارتی معاونت درمان و کارشناسان طبخ و توزیع دانشگاه

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ بازدید تیم نظارتی متشکل از همکاران طبخ و توزیع دانشگاه ؛ معاونت درمان از واحد تغذیه و آشپزخانه مرکز قلب شهید چمران.

جلسه هم اندیشی با رئیس بخش ها

جلسه هم اندیشی با رئیس بخش ها مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ برگزار گردید

Endovascular repair of traumatic Aortic transection (Aortic rupture) in Chamran hospital

شریان آئورت بزرگترین شریان بدن است و ترانسکشن به پارگی نزدیک به کامل تمام لایه های آئورت گفته می شود. این عارضه اغلب کشنده است و نیاز به مداخله درمانی سریع دارد. این عارضه به عنوان دومین علت مرگ در تصادفات با موتور سیکلت است و بیمارانی که زنده به بیمارستان می رساند معمولا پارگی در قسمتی از ضخامت آئورت داشته و همراه پسودوآئوریسم می باشد. به دلیل اینکه این بیماران اغلب تروماهای مختلف دارند پارگی آئورت مخفی می ماند و تشخیص آن بطور بالینی مشکل است و اغلب تشخیصی با انجامMRI Angiography ، CT Scan، اکوی ترانس ازوفاژیال، آنژیوگرافی یا سایر متدهای تشخیصی است.

جلسه هماهنگی واحد انتظامات با شرکت جدید

جلسه توجیهی و هماهنگی واحد انتظامات در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳باحضور رئیس امور عمومی ؛مسئول حراست ؛ و سرپرستان شرکت جدید انتظامات برگزار گردید

جلسه هماهنگی و توجیهی واحد نقلیه

روز شنبه مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۲جلسه هماهنگی و توجیهی واحد نقلیه با حضور رئیس امور عمومی ؛ مسئول نقلیه ؛ امین اموال و پرسنل آن واحد تشکیل گردید

برگزاری کمیته icd

در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲کمیته icdمرکز با حضور اعضاء تشکیل گردید.

نشست ماهانه واحد خدمات

نشست ماهانه واحد خدمات با حضور رئیس امور عمومی ؛ مسئول خدمات و مسئول کنترل عفونت

کمیته مدیریت اجرایی مرکز

مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸کمیته مدیریت اجرایی مرکز باحضور اعضاء تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

کمیته هماهنگی کارگزینی

مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸کمیته هماهنگی کارگزینی باحضور رئیس امور عمومی ؛مسئول و پرسنل کارگزینی مرکز برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS