رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه اعتباربخشی

جلسه اعتباربخشی مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ با موضوعات: مروری بر آموزش های جلسات پیشین و سنجه خوانی محور مراقبت و درمان زیر محور ب-۱ مراقبت های عمومی بالینی و استاندارد ب-۱-۱ با حضور سرپرستاران و سوپروایزرین محترم برگزار شد.