رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی چالش ها و مشکلات مرکز قلب شهید چمران

روز پنجشنبه مورخ 7 اردیبهشت 1402  مدیران اجرایی معاونت پشتیبانی دانشگاه از مرکز قلب شهید چمران بازدید بعمل آوردند و موارد توسعه ساختاری و تجهیزاتی مرکز ؛تامین نیروی انسانی مورد نیاز ؛ پیگیری تامین منابع مالی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت .