رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مدیریتی از واحد تصویربرداری بنیان

بازدید مدیریتی واحد تصویربرداری بنیان به منظور بررسی استاندارد ها و دستورالعمل های اعتباربخشی مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ انجام گرديد.