آگهی استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی

برگزاری کمیته مرگ میر مرکز

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷کمیته مرگ و میر مرکز با حضور اعضاء برگزار گردید

جلسه هم اندیشی و هماهنگی جراحان و بیهوشی قلب

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ جلسه هم اندیشی و هماهنگی جراحان و بیهوشی قلب مرکز برگزار گردید

کمیته ۲۴۷مرکز

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵کمیته ۲۴۷ مرکز برگزار گردید

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ کمیته اخلاق پزشکی با حضور اعضاء تشکیل گردید

آگهی استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات بهداشت دهان ودندان مرکز قلب شهید چمران

واحد برگزار کننده استعلام: مرکز قلب شهید چمران(بیمارستان فروغی ابری)

موضوع استعلام:استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات بهداشت دهان ودندان به صورت اجاره بهای ماهیانه

مبلغ تضمین شرکت در استعلام:  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع تضمين شركت در استعلام:فيش واريزي یا ضمانتنامه معتبر بانکی

تاريخ توزيع اسناد استعلام:از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ لغایت روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

محل توزيع اسناد استعلام:

۱-  اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-ستاد مرکزی-ساختمان شماره ۳- طبقه اول- واحد کمیسیون مناقصات- اتاق ۲۰۲

۲-اصفهان–مشتاق سوم –خیابان سلمان فارسی- مرکز آموزشی درمانی شهید چمران- امور اداری

آخرين مهلت تحویل اسناد استعلامبه صورت حضوری: تا پایان وقت اداریروز  سه شنبه  مورخ  ۱۳۹۶/۱۱/۳

زمان ومحل بازگشایي پيشنهادهای رسيده:روز   چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ راٌس ساعت ۱۱:۳۰  در دفتر مدیریت مرکز

جلسه سوپروایزرهای با ریاست مرکز

ددر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹جلسه هماهنگی و توجیهی سوپروایزهای مرکز با ریاست مرکز برکزار گردید.

جلسه بررسی ضایعات پوستی

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ جلسه بررسی ضایعات مرکز با حضور مسئولین واحد ها برگزار گردید .

جلسه تیم والیبال مرکز

جلسه هماهنگی تیم والیبال بانوان مرکز با حضور رئیس امور عمومی ؛ مسئول ورزش و اعضاء تیم برگزار گردید .

جلسه مدیریت اجرایی

جلسه مدیریت اجرایی مرکز مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS