previous pauseresume next

آگهی استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات بهداشت دهان ودندان مرکز قلب شهید چمران

واحد برگزار کننده استعلام: مرکز قلب شهید چمران(بیمارستان فروغی ابری)

موضوع استعلام:استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات بهداشت دهان ودندان به صورت اجاره بهای ماهیانه

مبلغ تضمین شرکت در استعلام:  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نوع تضمين شركت در استعلام:فيش واريزي یا ضمانتنامه معتبر بانکی

تاريخ توزيع اسناد استعلام:از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ لغایت روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

محل توزيع اسناد استعلام:

۱-  اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-ستاد مرکزی-ساختمان شماره ۳- طبقه اول- واحد کمیسیون مناقصات- اتاق ۲۰۲

۲-اصفهان–مشتاق سوم –خیابان سلمان فارسی- مرکز آموزشی درمانی شهید چمران- امور اداری

آخرين مهلت تحویل اسناد استعلامبه صورت حضوری: تا پایان وقت اداریروز  سه شنبه  مورخ  ۱۳۹۶/۱۱/۳

زمان ومحل بازگشایي پيشنهادهای رسيده:روز   چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ راٌس ساعت ۱۱:۳۰  در دفتر مدیریت مرکز

جلسه سوپروایزرهای با ریاست مرکز

ددر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹جلسه هماهنگی و توجیهی سوپروایزهای مرکز با ریاست مرکز برکزار گردید.

جلسه بررسی ضایعات پوستی

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ جلسه بررسی ضایعات مرکز با حضور مسئولین واحد ها برگزار گردید .

جلسه تیم والیبال مرکز

جلسه هماهنگی تیم والیبال بانوان مرکز با حضور رئیس امور عمومی ؛ مسئول ورزش و اعضاء تیم برگزار گردید .

جلسه مدیریت اجرایی

جلسه مدیریت اجرایی مرکز مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ برگزار گردید

برگزاری کمیته مرگ میر

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ کمیته مرگ میر مرکز با حضور اعضاءتشکیل و پرونده های ارسالی به این کمیته مورد سنجش و پایش قرار گرفت

بازدید نظارتی معاونت درمان و کارشناسان طبخ و توزیع دانشگاه

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ بازدید تیم نظارتی متشکل از همکاران طبخ و توزیع دانشگاه ؛ معاونت درمان از واحد تغذیه و آشپزخانه مرکز قلب شهید چمران.

جلسه هم اندیشی با رئیس بخش ها

جلسه هم اندیشی با رئیس بخش ها مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ برگزار گردید

Endovascular repair of traumatic Aortic transection (Aortic rupture) in Chamran hospital

شریان آئورت بزرگترین شریان بدن است و ترانسکشن به پارگی نزدیک به کامل تمام لایه های آئورت گفته می شود. این عارضه اغلب کشنده است و نیاز به مداخله درمانی سریع دارد. این عارضه به عنوان دومین علت مرگ در تصادفات با موتور سیکلت است و بیمارانی که زنده به بیمارستان می رساند معمولا پارگی در قسمتی از ضخامت آئورت داشته و همراه پسودوآئوریسم می باشد. به دلیل اینکه این بیماران اغلب تروماهای مختلف دارند پارگی آئورت مخفی می ماند و تشخیص آن بطور بالینی مشکل است و اغلب تشخیصی با انجامMRI Angiography ، CT Scan، اکوی ترانس ازوفاژیال، آنژیوگرافی یا سایر متدهای تشخیصی است.

جلسه هماهنگی واحد انتظامات با شرکت جدید

جلسه توجیهی و هماهنگی واحد انتظامات در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳باحضور رئیس امور عمومی ؛مسئول حراست ؛ و سرپرستان شرکت جدید انتظامات برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS