واحد فناوری اطلاعات

 

نام ونام خانوادگی: مهندس علیرضا مظاهری
سمت: مسؤل واحد فناوری اطلاعات
تحصیلات: کارشناسی فناوری اطلاعات
تلفن :
داخلی:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام ونام خانوادگی: مهندس حسین پرورش
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر- نرم افزار
تلفن :
داخلی:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام ونام خانوادگی: مهندس حمید شعبانی سیچانی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تحصیلات: کارشناسی ارشد کامپیوتر- نرم افزار
تلفن :
داخلی: