معرفی واحد آموزش سلامت به بیمار

 

آموزش سلامت به بیمار

 

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا رضایی
سمت: مسئول واحد آموزش به بیمار
تحصیلات: کارشناس پرستاری
پست الکترونیک:  
تلفن: ۰۳۱-۳۲۶۰۰۹۶۱-۵
مسیر دستیابی واحد آموزش به بیمار
   

 

رابط آموزش به بیمار

 

  • خانم رضایی: روزهاي شنبه، يكشنبه،دو شنبه،سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه