previous pauseresume next

                    

مديريت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدرضا شفیعی

 

 

شرح وظایف:

۱)برقراري ارتباط مستمر با ریاست محترم بیمارستان  دراجراي برنامه

۲) هماهنگی و همکاری با معاونین آموزشی ، درمانی و پژوهشی بیمارستان در راستای پیشبرد اهداف

۳) ارتباط موثر با ریاست محترم دانشگاه ومعاونین محترم ایشان و رایست دانشکده پزشکی در راستای اجرای اهداف کلان سازمان و رفع مشکلات اجرایی واحد

۴) برنامه ریزی لازم در جهت توسعه زیرساخت های استاندارد اراپه خدمات و استاندارد سازی خدمات موجود با اجرای معیار های اعتبار بخشی بالینی و همکاری در اجرای معیارهای اعتبار بخشی آموزشی

۵)برنامه ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات درمان بستری و سرپایی مرکز با تاکید بر ایمنی و منشور حقوقی بیمار

۶)ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري

۷)تدوین ،  بازنگری ، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه استراتژیک مرکز

۸)شرکت موثر در کمیته های چهارده گانه بیمارستانی تحلیل داده ها و اتخاذ مداخلات اجرایی در قالب کمیته های اجرایی

۹)نظارت و ارزيابي عملكرد مسيولین بخش های پشتیبانی و بالینی

۱۰)اتخاذ مداخلات در جهت توانمند سازی نیروی انسانی

۱۱)برنامه ريزي در جهت افزایش انگیزه کاری پرسنل از طریق ایجاد فرایند های موثر در پرداخت ها و امور رفاهی

۱۲)ایجاد شرایط مناسب در جهت استفاده از خرد جمعی در تصمیم سازی ها

۱۳)پایش مستمر شاخص های مرتبط با اجرای برنامه تحول در نظام سلامت با همکاری سایر معاونین مرکز