روابط عمومی

 

 

 

نام و نام خانوادگی : امیر امینی
سمت : مسئول روابط عمومی
تحصیلات: کارشناس روابط عمومی الکترونیک
تلفن : ۲۶۱۱۱۰۴
داخلی : ۲۹۱     

شرح وظايف:

 

 1.  
 2. ۱: هماهنگی با واحد ها جهت تهیه ؛تایید و انعکاس اخبار در سایت بیمارستان و سایر سایتها
 3. ۲: حضور در جلسات مهم دستگاه ذیربط و ارتباط مستقیم و مستمر بامسئولین
 4. ۳:شرکت در جلسات مربوط به روابط عمومی ها در سطح استان
 5. ۴: مشارکت و هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها ؛کنفرانس ها ومراسم ومناسبت ها و میهمانی ها ی رسمی
 6. ۵: تهیه عکس و فیلم از برنامه های مختلف بیمارستان و ارائه گزارش عملکرد
 7. ۶:برگزاری جلسات سخنرانی ؛ملاقات عمومی ؛مصاحبه با وسایل ارتباط جمعی و بازدید ها
 8. ۷: هماهنگی بازدید افراد و دیگر دستگاه هااز واحد های مختلف بیمارستان
 9. ۸: تهیه پیش نویس بیانیه ها واطلاعیه ها و پیام های تبریک و تسلیت
 10. ۹: جمع آوری نقطه نظرات همکاران و انتقال به مدیریت بیمارستان
 11. ۱۰: جمع آوری پیشنهادات و انتقادات مراجعان به واحد های بیمارستان و انتقال به مدیریت
 12. ۱۱ : برگزاری جلسات داخلی با پرسنل در راستای ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین
 13. ۱۲ : مدیریت پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک و افکار سنجی عمومی
 14. ۱۳ : هماهنگی و تایید نشریه های داخلی بیمارستان
 15. ۱۴ : بررسی مطالب مطروحه در وسایل  ارتباط جمعی در خصوص فعالیت های دستگاه به منظور اطلاع رسانی و انعکاس به مسئولین و در صورت لزوم پاسخگویی به آنها
 16. ۱۵ : انجام سایر اموری که برحسب ضرورت از طریق بالاترین مقام دستگاه ابلاغ میگردد
 17. ۱۶: انجام تبلیغات داخلی در حوزه دستگاه مربوطه