بازدید مسئولین دانشکده پزشکی از مرکز قلب شهید چمران