گارگاه هماهنگی و نیاز سنجی سوپروایزرهای آموزشی مراکز درمانی