کمیته سیاست گذاری با حضور رئیس بیمارستان چمران دکتر غلامرضا معصومی و محمد رضا شفیعی مدیر بیمارستان چمران