کسب افتخاری دیگر برای مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران

در این جشنواره از مرکز آموزشی ؛ درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران اصفهان به عنوان یکی از ۷ مرکز برتر کشوری پیشرو در برنامه ۲۴۷ با اهدای لوح ویژه و تندیس جشنواره از دست مقام محترم وزارت تجلیل به عمل آمد.