پایان اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی قلب شهیدچمران

به گزارش روابط عمومی مرکز در این اعتبار بخشی ۳ روزه که از صبح روز شنبه ۲۳ اردیبهشت اغاز شد؛تیم ۳نفره ارزیابی با حضور در بخش های درمانی و پشتیبانی اقدام به ارزیابی نحوه پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی نمودند. در این بازدید فشرده  که در ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت به پایان رسید تیم ارزیاب رضایت خود را از اقدامات انجام شده در بیمارستان اعلام داشتن و یکی از نقاط قوت مرکز قلب شهید پمران را اتحاد و همدلی بین تیم مدیریتی و اجرایی مرکز با کارکنان عنوان نمودند .در همین راستا مدیریت مرکز مراتب تشکر و قدردانی خود را از تلاش و زحمات کلیه همکاران در طی سال گذشته ؛بخصوص ۳ روزاخیر اعلام نمودند.