ورود تیم ارزیابی کننده اعتبار بار بخشی به مرکز آموزشی ؛درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران