معاون پژوهشی

 

نام ونام خانوادگی: سرکار خانم دکتر معصومه صادقی
سمت: معاون پژوهشی
تحصیلات: متخصص قلب و عروق
تلفن :
داخلی:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف معاون پژوهشي :

 • برنامه‌ريزي‌جهت‌توسعه‌پژوهش‌در‌راستاي‌برنامه‌هاي‌استراتژيك‌مرکز ‌
 • ارائه‌پيشنهاد‌و‌طرح‌در‌زمينه‌توسعه‌پژوهش‌در‌مرکز ‌
 • بررسي‌و‌تدوين‌آيين‌نامه‌هاي‌پژوهشي‌مرکز‌و‌پيشنهاد‌آيين‌نامه‌هاي‌جديد ‌
 • ارتباط‌مستمر‌با‌گروه‌هاي‌آموزشي‌مرکز‌به‌منظور‌ارتقاي‌فرآيند‌پژوهش‌ ‌
 • تعيين‌اولويت‌هاي‌پژوهشي‌مرکز‌با‌همكاري‌گروه‌هاي‌آموزشي ‌
 • نيازسنجي‌کارگاه‌هاي‌پژوهشي‌و‌هماهنگي‌لازم‌جهت‌برگزاري‌از‌طريق‌معاونت‌پژوهشي‌دانشگاه ‌
 • فراهم‌سازي ‌تسهيلات ‌مشاوره ‌به ‌اعضاي ‌هيات ‌علمي، ‌دانشجويان ‌و ‌کارشناسان ‌مرکز ‌در ‌زمينه‌پژوهش ‌
 • ايجاد‌هماهنگي‌با‌مراکز‌تحقيقاتي‌به‌منظور‌مشارکت‌دانشجويان‌و‌اساتيد‌در‌تحقيقات‌در‌مراکز‌فوق
 • راه اندازي واحد توسعه تحقيقات باليني بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده معاونت تحقيقات و فناوري و هدايت پژوهشي‌در‌مرکز
 • برنامه‌ريزي‌آموزش‌اختصاصي‌و‌روزآمد‌براي‌کارشناسان‌پژوهشي‌واحد‌توسعه‌تحقيقات‌باليني
 • رسيدگي‌به‌جنبه‌هاي‌اخلاقي‌پژوهش‌هاي‌انجام‌گرفته‌در‌سطح‌مرکز ‌
 • نظارت‌بر‌حسن‌اجراي‌انجام‌امور‌در‌حوزه‌معاونت‌پژوهشي‌مرکز ‌
 • جمع‌آوري‌فعاليت‌هاي‌پژوهشي‌اعضاي‌هيات‌علمي‌مرکز ‌
 • ايجاد ‌تسهيلات ‌لازم ‌به ‌منظور ‌گسترش ‌امور ‌پژوهشي ‌مرکز ‌و ‌توسعه ‌امكانات ‌و ‌تجهيزات‌آزمايشگاهي‌مورد‌نياز‌جهت‌انجام‌طرح‌هاي‌تحقيقاتي ‌
 • تشكيل‌شوراي‌پژوهشي‌مرکز‌و‌برگزاري‌جلسات‌مربوطه
 • استفاده از شواهد علمي و نتايج پژوهش هاي باليني براي حل مشكلات مرکز
 • برنامه‌ريزي‌و‌هماهنگي‌جهت اجراي‌سالانه حداقل يك پژوهش در‌هر يك از بخش‌هاي آموزشي بر اساس مشكلات‌سازماني و باليني‌
 • نظارت‌و‌ايجاد‌هماهنگي‌در‌برگزاري‌‌همايشها‌و‌کنفرانس‌هاي‌علمي‌داخلي‌در‌سطح‌مرکز ‌
 • بررسي‌و‌نظارت‌بر‌همايش‌ها‌و‌کنفرانس‌هاي‌علمي‌در‌سطوح‌فراتر‌از‌مرکز‌از‌طريق‌هماهنگي‌با‌معاونت‌پژوهشي‌دانشگاه ‌
 • تهيه ‌برنامه ‌‌فعاليتهاي ‌پژوهشي ‌مرکز ‌و ‌ارائه ‌اهداف ‌و ‌تعيين ‌اولويت‌هاي ‌پژوهشي ‌در ‌قالب‌برنامه‌هاي‌ميان‌مدت‌و‌بلندمدت‌جهت‌طرح‌در‌شوراي‌پژوهشي‌مرکز‌و‌دانشگاه