مراسم تکریم و معارفه رئیس حسابداری مرکز قلب شهید چمران