مراسم تجلیل از واحدهای پشتیبانی به مناسبت روز کارگر