فرا رسیدن سالروز رحلت بنیان گذار کبیر انقلاب امام خمینی تسلیت باد

تقدیم غمت خونجگر لالۀ ما بودبی مهر رخت سایۀ غم هالۀ ما بود هجران تو در دل شرر نالۀ ما بودهر لحظه فراغت غم صد سالۀ ما بود ای ماه که دادی همه را مهر خداییچون شد که دمیدی به شبستان جدایی ای ماه جماران که زهجرت چو هلالیمیکبار بر افروز و ببین ما به چه حالیم سر تا به قدم محنت و اندوه و ملالیمباید که بسوزیم و بگرییم و بنالیم هر صبح فراق تو به ما شام بلا بودایام غمت بر همه ایام بلا بود ای همدم یاران خدا جوی جمارانای کعبۀ دل بیت تو در کوی جماران ای گرد عزایت به سر و روی جمارانبا یاد تو چشم همگان سوی جماران باز آ که خزان بی تو بهاران دل ماستبیت الحزن از غصه جماران دل ماس