عید قربان مبارک

ای عزیزان به شما هدیه ز یزدان آمدعید فرخنده ی نورانی قربان آمدحاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبولرحمت واسعه ی حضرت سبحان آمدعید قربان به حقیقت ز خداوند کریمآفتابی به شب ظلمت انسان آمدجمله دلها چو کویری ست پر از فصل عطشبر کویر دل ما نعمت باران آمخاک میسوخت در اندوه عطش با حسرتنقش در سینه ی این خاک گلستان آمدامر شد تا که به قربانی اسماعیلشآن خلیلی که پذیرفته ز رحمان آمدامتحان داد به خوبی بخدا ابراهیمجای آن ذبح عظیمی که به قربان آمدآن حسینی که ز حج رفت سوی کرببلابه خدا بهر سر افرازی قرآن آمد