شهادت امام صادق یر عموم شیعیان تسلیت باد

فرزند فاطمه ششمین نور سرمدمشیخ الائمه صادق آل پیمبرممن آخرین امام بقیع مدینه امزهر جفای خصم شرر زد به سینه امدر لحظه های آخر عمرم به زمزمهابراز می کنم غم دل را به فاطمهمادر بیا و حال پریشان من ببیناز سوز زهر سینه سوزان من ببینهنگام مرگ نام تو ذکر لبم شدهمسمومیت نه، غصه تو قاتلم شدهاز یاد ماتم تو پریشان و مضطرممثل تو غصه دارم و هم درد حیدرمدشمن شبانه ننگ به لوح زمانه زددر پیش اهل خانه ام آتش به خانه زداز درب خانه شعله آتش زبانه داشتآن بی حیا به روی دلم داغ می گذاشتای وای من که هیچ زجورش ابا نکرداز پیری و سفیدی مویم حیا نکردبا دست بسته ام به بر کودکان منانگار داشت از سر کین قصد جان مندر بین شعله ها به زمینم کشید و بردمانند مرتضی به زمینم کشید و برد