دیدار پرسنل مرکز قلب شهید چمران از جانبازان آسایشگاه شهید مطهری