دومین کارگاه نیاز سنجی رابطین و سوپروایزرین آموزشی مراکز درمانی