جلسه هماهنگی ماهانه واحد انتظامات مرکز قلب شهید چمران