جلسه معارفه سرکار خانم قاسمی مسئول دفتر نسیم مهر مرکز (خواهران)