ترمیم موفقیت آمیز دیسکسیون قوس و آئورت سینه ای به روش hybrid ( آندوواسکولار و جراحی)

بیمار آقایی  ۴۶ ساله مبتلا سندرم مارفان که ۴ سال قبل به دلیل دیسکسیون تیپ Aعمل جراحی و تعویض دریچه ی آئورت و قسمتی از آئورت صعودی  برای وی انجام شده بود، مجددا به دلیل ایجاد پیشرفت دیسکسیون به قوس آئورت سینه ای و شکمی و نیز ایجاد عوارض مختلف همراه با درد، فشار خون بالا به این مرکز مراجعه و بستری گردید که پس از بررسی های به عمل آمده مشخص شد دیسکسیون به تمام  شاخه ای قوس آئورت پیشرفت کرده که با قرارگرفتن بیمار در سرویس دکتر سعیدی فوق تخصص جراحی قلب ،طی یک مرحله عمل باز گرافت ؛از تنه آئورت گرفته و روی شاخه های ساب کلاوین راست وکاروتید دو طرف زده و سپس در مرحله بعدی در یک عمل۴ساعته  به روش آندوواسکولار تحت بیهوشی عمومی و از طریق آرتریوتومی فمورال چپ ابتدا لومن کاذب ساب کلاوین چپ آمبولیزه شد بدون اینکه به دریچه ی مصنوعی آئورت بیمار آسیبی وارد شود، دیستال آئورت صعودی، قوس و ابتدای آئورت نزولی به روش آندوواسکولار توسط تیم دکتر علیرضا خسروی فلوشیب کاردیولوژی تهاجمی ترمیم گردید. و بیمار به ICUمنتقل و extubation  شده است. تیم پزشکی بیمار جهت این عمل:۱.دکتر علیرضا خسروی - فلوشیپ کاردیولوژی تهاجمی۲.دکتر سید محمود سعیدی – فوق تخصص جراحی قلب۳.دکتر منصوری- فوق تخصص بیهوشی قلب۴.دکتر هومن دهقان- فلوشیپ اکوکاردیوگرافی