برگزاری کمیته های کنترل عفونت ؛ بهداشت محیط و حفاظت فنی و بهداشت کار