برگزاری کمیته مرگ میربا حضور رئیس بیمارستان چمران دکتر غلامرضا معصومی