برگزاری کمیته مرگ و میر مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران