بازدید از پرسنل و عیادت بیماران به مناسبت میلاد حضرت معصومه و روز دختر