previous pauseresume next

بازدید وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پروژه توسعه مرکز تحقیقاتی ، آموزش و درمانی قلب شهید چمران

همزمان با ورورد ریاست محبوب و مردمی جمهور و هیئت محترم دولت به شهر اصفهان در روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱۱/۹۳ پروژه در دست تکمیل توسعه مرکز تحقیقاتی ، آموزشی و درمانی قلب شهید چمران توسط مقام وزارت و هیئت همراه مورد بازدید قرار گرفت . در این بازدید ایشان ازنزدیک  روند تکمیل طرح را مشاهده و از پیشرفت طرح اظهار رضایت نمودند . لازم به ذکر است با تکمیل این پروژه که به مساحت ۶۴۰۰ متر مربع در چهار طبقه و دارای بخشهای اورژانس ،آزمایشگاه ، CCU ، دو بخش ICUو چهار بخش داخلی در حال پیشرفت می باشد تعداد ۱۴۴ تخت به مجموع ۱۶۵ تخت فعال فعلی اضافه خواهد شد . اعتبار هزینه شده برای این پروژه تاکنون سی و شش میلیارد ریال بوده که قسمتی آن از طریق کمک خیرین انجام گرفته است .