بازدید مدیران شرکت کننده در دوره آموزشی TOTاز مرکز قلب شهید چمران با حضور مدیر بیمارستان چمران محمدرضا شفیعی