بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی سرکار خانم دکتر چنگیز از مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران