بازدید تیم اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی از مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران در معیت مدیر بیمارستان چمران محمد رضا شفیعی