بازدید استاندار محترم اصفهان از مرکز آموزشی درمانی پژوهشی قلب شهید چمران