آگهی استعلام

این مرکز در نظر دارد غرفه تریا و محل روف گاردن را به یکی از واجدین شرایط به صورت اجاره واگذار نماید.

تاریخ توزیع اسناد :

از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ لغایت ۱۳۹۶/۴/۱۴

آخرین مهلت ارسال اسناد : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹

بازگشایی مدارک ارسالی ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰