آگهی استعلام

۱:مهلت اخذ استعلام از روز یکشنبه ۱۳۹۶/۳/۲۱تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷ می باشد .۲:ارسال اسناد به صورت حضوری به آدرس: خیابان سلمان فارسی مرکز قلب شهید چمران واحد دبیرخانه می باشد.۳: آخرین مهلت ارسال مدارک پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ می باشد.